Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website van Anke Van dermeersch, inclusief de subdomeinen, hierna vermeld als www.ankevandermeersch.be, impliceert dat de bezoeker/gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Eigendomsrechten

Alle materiaal op www.ankevandermeersch.be is, tenzij anders vermeld, eigendom van Anke Van dermeersch en is auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot:

  • het design van de website
  • de teksten
  • de foto’s
  • de tekeningen
  • bepaalde grafische elementen
  • de programmatuur

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle materiaal en de verstrekte informatie eigendom zijn en blijven van Anke Van dermeersch.

Bewaring in eender welke vorm, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor eender welk doeleinde in gelijk welke vorm zijn strikt verboden, tenzij voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van Anke Van dermeersch werd bekomen.

Bepaalde namen, tekens, logo’s en teksten die op www.ankevandermeersch.be worden gebruikt zijn geregistreerde en dus beschermde handelsmerken die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Aansprakelijkheid

Alle mogelijke inspanningen worden geleverd om de correctheid van de informatie op www.ankevandermeersch.be te verzekeren. Anke Van dermeersch en haar leveranciers kunnen echter op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of incidentele schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van www.ankevandermeersch.be.

Respect voor de privacy

www.ankevandermeersch.be en de onderdelen van www.ankevandermeersch.be zijn eigendom van Anke Van dermeersch. Het is mogelijk dat er wijzigingen aan deze pagina worden aangebracht. Daarom wordt u aangeraden om deze pagina regelmatig te bezoeken. Als u op www.ankevandermeersch.be blijft nadat u deze pagina hebt bezocht, betekent dat dat u instemt met onze privacy-regels en de mogelijke aanpassingen ervan.

Informatieverzameling

Anke Van dermeersch verzamelt geen informatie over de gebruikers, behalve de gegevens die vrijwillig door de gebruikers zelf ter beschikking worden gesteld en verbindt zich ertoe het privé-karakter van uw persoonlijke gegevens te respecteren. Uw gegevens zullen verkocht noch geruild worden met andere organisaties. U heeft altijd het recht u uit te schrijven uit de nieuwsbrieven.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Anke Van dermeersch worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Anke Van dermeersch, Madouplein 8/9, 1210 Brussel.

Er wordt wel technische informatie over onder meer, maar niet uitsluitend, het aantal bezochte pagina’s en de gedownloade bestanden verzameld. Die gegevens verschaffen een beeld van het aantal bezoekers van www.ankevandermeersch.be en van de meest (of minst) bezochte pagina’s. Die informatie verstrekt echter geen enkele inlichting over wie u bent en waar u woont, maar maakt het mogelijk om www.ankevandermeersch.be te verbeteren.

Verwijzingen naar andere sites

www.ankevandermeersch.be bevat verwijzingen naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruikers van www.ankevandermeersch.be aangeboden. Anke Van dermeersch is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Het aanbieden van deze verwijzingen naar andere websites betekent niet dat Anke Van dermeersch de inhoud van deze sites zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat Anke Van dermeersch de gebruikers het gemak van deze verwijzingen aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen Anke Van dermeersch bvba en de uitbaters van deze sites. Anke Van dermeersch kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.